Number of visitors Online: 13
PDF Ispis E-mail

Sustavi za dojavu požara


Sustavi za dojavu požara su elektronički sklopovi i sustavi koji samostalno otkrivaju odnosno dojavljuju požar u štićenom objektu. Sastavni dijelovi sustava za dojavu požara su detektori, centralne jedinice za obradu te uređaji za signalizaciju, automatizaciju i dojavu požara.

Detektori su uređaji koji, ovisno o tipu, detektiraju požar u raznim razvojnim fazama. Signal sa detektora prenosi se na centralnu jedinicu, to jest na vatrodojavnu centralu gdje se ta infotmacija distribuira na uređaje za signalizaciju, automatizaciju i dojavu. Pod uređajima za signalizaciju podrazumjevamo zvučne i svjetlosne signalizatore, obično sirene različitih tipova, a veliki sustavi koriste i razglasni sustav za poruke o evakuaciji.

Uređaji za automatizaciju su sustavi za gašenje požara, držači vatrootpornih vrata, ventilacijske i strujne preklopke te drugi uređaji koji mijenjaju stanje u slučaju požara. U skupinu uređaja za dojavu spadaju različiti tipovi glasovnih analognih ili digitalnih komunikatora koji, obično preko telefonske linije, šalju informaciju o požaru u dojavni centar.

Svaki sustav za dojavu požara se u osnovi sastoji od tih elemenata. Vatrodojavne centrale možemo podijeliti na klasične, adresabilne i analogno adresabilne. Klasični sustavi za dojavu požara su ekonomični i pouzdani za manje aplikacije. Oni rade na način da centrala ima više ulaza koje nazivamo zonama, a na svaku zonu spaja se više detektora tako da se na centrali signalizira požar neke zone ako bilo koji detektor u zoni signalizira požar. Obično se spaja do 20 detektora u jednu zonu. Što ima manje detektora u zoni lakše je i točnije locirati požar.

Za razliku od klasičnih, adresabilni sustavi rade na načelu točkaste detekcije odnosno svaki detektor ima adresu čiji se opis može pročitati na ekranu centrale. Analogno adresabilni sustavi su znatno sigurniji jer su brži zbog adresabilnosti, osjetljivi zbog mogućnost podešavanja alarmne razine svakog detektora, pouzdaniji jer se prilagođavaju uvijetima okoline i javljaju kada je potrebno čišćenje, fleksibilniji zbog mogućnosti programskog grupiranja za precizno upravljanje evakuacijom. Bez obzira na početnu veću investiciju, ulaganje u analogno adresabilni sustav se sigurno vraća.

Tehnologija za rano otkrivanje požara danas je vrlo pouzdana i lažne dojave su svedene na minimum, ali uz uvijet da je sustav stručno projektiran, da su kvalitetnu opremu ugradili kvalificirani instaleri te da se sustav redovito testira i održava. Detektori su najvažniji dio sustava za dojavu požara jer o brzini detekcije ponajprije ovisi brzina reakcije na pojavu požara i konačni ishod. Odluka o tome koji tip detektora odabrati ovisi o konfiguraciji prostora koji se štiti, vrijednostima koje se u prostoru nalaze, potrebnoj brzini detekcije požara, požarnoj ugroženosti, vrstama materijala unutar prostora i načinima njegova gorenja, te o mogućim izvorima lažnih alarma.

Razvoj požara možemo podijeliti u 4 faze : tinjanje, pojava dima i čestica gorenja, pojava plamena i veći plamen koji izazivabznatnije povećanje temperature prostora. U fazi tinjanja teško je detektirati požar i ako je za štićeni prostor važna detekcija već u toj fazi, potrebno je koristiti specijalne aspiracijske ili laserske detektore. Osjetljivost laserskog detektora je deset puta veća od osjetljivosti optičkog detektora na dim, a brzina reakcije je time višestruko veća.

Optički detektori dima su najviše korišteni detektori koji detektiraju pojavu dima i drugih produkata gorenja u prostoru u toj, relativno ranoj fazi razvoja požara. Optički detektori imaju komore unutar kojih se mjeri količina dima i ako ona prijeđe postavljenu granicu detektor generira alarm. U analogno adresabilnom sustavu za dojavu požara ta se granica, odnosno osjetljivost detektora može mijenjati te tako prilagoditi uvijetima u štićenom prostoru. To u praksi znači da se u prostorima gdje su prisutni dim i prašina u normalnim uvijetima razina detekcije postavi na veću vrijednost. Znači potrebna je znatno veća količina dima da bi detektor generirao alarm, a u prostorima velikog rizika razina će se smanjiti tako da se već kod male količine dima generira požarni alarm.

Umjesto detektora sa komorama za optičku detekciju dima u velikim prostorima se zbog konfiguracije prostora koriste infracrvene barijere. Za prostore gdje su dim i prašina normalno prisutni kao poslijedica radnog procesa nije moguće koristiti klasičnedetektore dima pa se u tim prostorima požar detektira tek nakon pojave plamena, bilo detektorima plamena ili detektorima temperature (termostabilni i termodiferencialni). Ako je u takvim prostorima sa mogućim izvorima lažnih alarma potrebna rana detekcija požara, potrebno je koristiti specialne detektora.

Što se tiče normi uređaji na hrvatskom tržištu moraju zadovoljavati zahtijevima norme EN54 koja se u Hrvatskoj obvezno primjenjuje. Zakonska regulativa u RH obvezuje na trostruku provjeru sustava za dojavu požara-uređaja, projekta i funkcionalnosti sustava. Svaki uređaj koji je dio sustava za dojavu požara mora ispitati ovlašteni ispitni laboratorij u Hrvatskoj. Dokument koji dokazuje da je taj posao obavljen zove se Potvtda o sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima. Svaki uređaj mora imati i ispravu o niskoj razini radio frekvencijskih smetnji i ispravu o samosigurnosti uređaja. Slijedeći dokument kojim se provjerava sustav za dojavu požara je suglasnost MUP-a na projekt sustava za dojavu požara i na projekt izvedenog stanja. Nadalje korisnici su obvezni prilikom puštanja sustava u rad provesti prvo ispitivanje ispravnosti i podobnosti sustava te posjedovati zapisnik o provedenom ispitivanju, te uvjerenje o ispravnosti i podobnosti sustava. Sustavi za dojavu požara moraju jedanput na godinu biti podvrgnuti ispitivanju o ispravnosti i podobnosti (periodičko ispitivanje), o čemu također mora postojati zapisnik i uvjerenje. Obvezno je i servisiranje sustava dva puta na godinu a svi radovi trebaju biti upisani u Kontrolnu knjigu sustava za dojavu požara. Ugradnjom sutava za dojavu požara štitimo živote, zdravlje ljudi i imovinu.

Nadam se da smo vam barem malo približili sustav dojave požara, odnosno na što kao investitor morate obratiti pozornost. S obzirom da je sutav dojave požara dugoročna investicija treba odabrati kvalitetnog projektanta, što je moguće kvalitetniju opremu i maksimalno kvalitetnu ugradnju.

Mi u tvrtci Z1 d.o.o. možemo vam na obostrano zadovoljstvo pružiti cijelovita rjšenja sustava tehničke zaštite od izrade elaborata, projekta izvedenog stanja, dobave visokokvalitetne opreme pa do njezine ugradnje, održavanja i servisiranja. Više mobilnih ekipa i stalno educiranje zaposlenih te mnogi poslovi iza nas daju nam motiv za novim poslovnim izazovima. Trudimo se pratiti svijetske trendove sustava tehničke zaštite i njegovim integriranjem unijeti i dio sebe u svaki sustav.

Obratite nam se s punim povjerenjem !

BABIĆ ZORAN ing.